Privacyverklaring

Vertelschool Rotterdam Vertelschool Rotterdam, gevestigd aan Tillemakade 103, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.VertelschoolRotterdam.nl, Tillemakade 103 – 0640228082
Sandra de Haan is de Functionaris Gegevensbescherming van Vertelschool Rotterdam
Hij/zij is te bereiken via info@vertelschoolrotterdam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vertelschool Rotterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vertelschoolrotterdam.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Vertelschool Rotterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Vertelschool Rotterdam neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Vertelschool Rotterdam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vertelschool Rotterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn voor alle persoonsgegevens geldt:
gedurende de doorlooptijd van de training óf tot aan eventuele afmelding van de
nieuwsbrief > Reden: contact over locatie / tijden / inhoud van de training
indien je deelnemer bent en het gebruiken van de juiste aanhef bij het sturen
van de nieuwsbrief op verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vertelschool Rotterdam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vertelschool Rotterdam blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vertelschool Rotterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Vertelschool Rotterdam en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vertelschoolrotterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op jouw verzoek.

Vertelschool Rotterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegev
ens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vertelschool Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vertelschoolrotterdam.nl